Van stadssnelweg naar publieke ruimte

Zuidlaan Hallepoortlaan
Troonplein
Grote Spui (Zuid)
Madouplein

Het is tijd voor een geïntegreerde ruimtelijke en mobiliteitsvisie voor de grote verkeersassen in Brussel. Het opnieuw inbedden van deze metropolitane ruimten in de stad, ze transformeren van breuklijnen tot plekken die verbinden, wordt in zo’n visie het uithangbord van een breder proces, dat de stedelijke mobiliteit op een nieuwe leest schoeit. Deze website doet een voorstel voor de herinrichting van een van de meest notoire stadssnelwegen van de hoofdstad en toont dat we er vandaag mee kunnen beginnen. Welkom op KleineRing.be!

Klik op een pinpoint voor een gedetailleerde toelichting van het herinrichtingsvoorstel. Of lees meer over de krijtlijnen ervan.

Overkappen of herverdelen?

Een sturend mobiliteitsbeleid

Het metropolitaan vervoernet

Het autoverkeer

Krijtlijnen herinrichting

Stappenplan

Over het voorstel

De Brusselse Kleine Ring vandaag: een stadssnelweg rond de Vijfhoek. Een ruimte, ingericht op maat van het gemotoriseerd verkeer, waar tunnels, op- en afritten, laterale wegen en parkeerplaatsen het uitzicht bepalen. Een plek van transit, van passage. Een moeilijk oversteekbare barrière. Een stuk niemandsland in het midden van de Belgische en Europese hoofdstad.

KleineRing.be wil u tonen dat de ringlanen méér kunnen zijn dan een verkeersruimte. Als een echte publieke, grootstedelijke ruimte zouden zij een veelheid aan diensten kunnen leveren aan de stad, haar inwoners en haar bezoekers: aantrekkelijke pleinen voor ontmoeting en ontspanning, ruimte voor economische activiteiten, voor nieuwe parken en voor water, een gebied waar het aangenaam wandelen en fietsen is… en dit alles zonder het belang van de lanen voor het autoverkeer uit het oog te verliezen.

Op KleineRing.be staat het geïntegreerd benaderen van mobiliteit en stadsvernieuwing centraal. Het voorstel herdefinieert de betekenis van de ringlanen in het stedelijk weefsel en in het wegennet. De herinrichting van de lanen is tegelijkertijd een ingreep ter verbetering van de leefomgeving in de centrale wijken en het uithangbord van een ambitie op gewestelijk niveau: een transitie naar een andere stedelijke mobiliteit.

Een uitvoering van het voorstel is haalbaar op een termijn van 20 jaar en kan vandaag ingezet worden. KleineRing.be doet een aanzet tot fasering van de deelprojecten.

Over deze website

KleineRing.be bouwt voort op een onderzoek getiteld De Brusselse kleine ring, conflictgebied tussen stad en auto. Zoektocht naar de toekomst van een stedelijke verkeerscollector van Rien van de Wall. Dit onderzoek vond plaats in 2013-2014 in het kader van een masterproef Stedenbouw en Ruimtelijke planning aan de Vrije Universiteit Brussel.

Het onderzoek werd in de afgelopen jaren bekroond met twee prijzen. In november 2014 reikte de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) aan de auteur de Afstudeerprijs uit, een prijs waarmee de vereniging innovatieve en creatieve eindwerken in de kijker wil zetten (meer info). In november 2015 werd de auteur laureaat van de door de Stichting MORO (Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling) en de Universiteit Gent georganiseerde Georges Allaert publicatieprijs. De jury beoordeelde de masterproef als de beste publicatie die een beleidsrelevante bijdrage leverde op het gebied van de interactie tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling (meer info).

Doel van deze website is de inhoud van het onderzoek voor een breder publiek te ontsluiten en bekend te maken. KleineRing.be heeft geen commerciële doeleinden en is op geen enkele wijze verbonden aan een overheidsinstantie.

Nieuws

Deel 2: De boulevards van de burgerlijke en industriële stad

Tussen 1818 en 1851 legde Brussel op de terreinen van de voormalige vestingwerken een ring van boulevards aan (zie Deel 1: Van stadswal tot boulevards). Welke rol vervulden deze boulevards in de negentiende-eeuwse stad? En hoe eigenden de Brusselaars zich die nieuwe ruimte toe? Dat vertellen we in dit tweede deel van ons historisch portret.

Read more

Historisch portret van de Kleine Ring

De Kleine Ring is in de loop van de jaren en eeuwen enkele malen sterk van uitzicht en van functie veranderd. Telkens opnieuw werd hij aangepast aan de behoeften van de samenleving. De gangbare denkbeelden over de rol die deze ruimte in de stad diende te spelen, bepaalden in grote mate de inrichting van de as.

Deze reeks artikels plaatst de opeenvolgende transformaties van de Kleine Ring in historisch perspectief – van een infrastructuur ter verdediging van de stad, over een gordel van boulevards, tot een stedelijke autosnelweg.

Read more

Fietspadenplan Kleine Ring: een eerste stap

Op 27 maart maakte Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet het gewestelijke plan voor de aanleg van fietspaden op de Kleine Ring bekend. Tegelijkertijd werd de website kleine-ring.brussels gelanceerd. Een meer evenwichtige verdeling van de ruimte voor voetgangers, fietsers en autobestuurders: samen met de fietsersbewegingen (GRACQ, Fietsersbond, EUCG, Critical Mass Brussels, Cycloperativa, Velodossier…) kunnen we dat alleen maar toejuichen.

Alles in kannen en kruiken dus? De eerlijkheid gebiedt ons een paar kanttekeningen te maken. We moeten vaststellen dat het plan van het Gewest in heel wat opzichten verschilt van hetgeen we voorstellen op KleineRing.be.

Read more