Van stadssnelweg naar publieke ruimte

Stappenplan

De herinrichting van de ringlanen als onderdeel van een sturend mobiliteitsbeleid is uitvoerbaar in een tijdsspanne van 20 jaar. Wachten is niet nodig. Vandaag al kunnen de eerste beslissingen genomen worden om de bereikbaarheid van Brussel te verbeteren en de inwoners en bezoekers van de centrale wijken perspectief te geven op een nieuwe publieke ruimte van bijna 50 hectare (of viermaal het Warandepark). KleineRing.be geeft alvast een aanzet tot fasering van de deelprojecten.

Tijdlijn

Elke fase duurt min of meer 5 jaar. Binnen elke fase lopen de verschillende sporen gelijktijdig door.

Bij aanvang sluiten de stakeholders van de stedelijke mobiliteit bindende akkoorden over het sturend mobiliteitsbeleid, de gefaseerde implementering van de maatregelen, de verdeling van de taken en van de inkomsten en uitgaven. Dit moet ervoor zorgen dat de transitie geschraagd wordt door een gedeelde visie, die de mobiliteit holistisch bekijkt en die gewestgrensoverschrijdend is.

Om het proces in goede banen te leiden, kan gedacht worden aan de oprichting van een raad, waarin gemandateerde afgevaardigden van de stakeholders zetelen en die op regelmatige basis samenkomt om beslissingen te nemen binnen het kader van de afgesloten akkoorden. De raad benoemt een intendant of commissaris, die het dagelijks bestuur waarneemt, de beleidsopties bestudeert en aftoetst aan de afgesproken kaders (sturend mobiliteitsbeleid, verkeerscirculatieplan) en de verschillende deelprojecten op elkaar afstemt. De intendant of commissaris doet beroep op experts uit de administratieve geledingen van de stakeholders om de verschillende aspecten van de realisatie uit te werken.

Fase 1

Metropolitaan vervoernet © Rien van de Wall

 

Fase 2

Fase 3

Fase 4