Van stadssnelweg naar publieke ruimte

Three Column Test Page

1. De boulevards: een grootstedelijke ruimte… op schaal van zijn omgeving

Grootstedelijke ruimte op schaal van omgeving

De boulevards tonen de metropool Brussel in al zijn diversiteit. Op hun tracé is voldoende ruimte voor een afwisseling van plekken, waar verschillende vormen van stedelijkheid gecreëerd worden: lokale en bovenlokale functies, verplaatsingen en verblijf, drukte en rust, groene en minerale ruimten, geprogrammeerde en onbestemde plekken. Dit alles gebeurt gebiedsgericht, d.i. rekening houdend met de plaatselijke omgeving. Tegelijk wordt het bereikbaarheidsprofiel van de boulevards en hun betekenis als dragende structuur van de centrale wijken gevaloriseerd.

2. De boulevards: longitudinale én transversale verbinding

Longitudinale verbinding

Longitudinaal: De ringruimte verbindt de aangrenzende pleinen en parken met elkaar. Ruime en comfortabele trottoirs en fietspaden maken van de boulevards aantrekkelijke wandel- en fietsassen. Beplantingen en onverharde oppervlakken laten toe het groene en blauwe netwerk in de centrale wijken te laten binnendringen.

Transversale verbinding

Transversaal: De ringruimte fungeert als verbinding tussen de buurten aan weerszijden: buurten die sociaal en economisch op elkaar gelijken en/of voor hun basisvoorzieningen op elkaar zijn aangewezen. De elementen die als barrière werken, verdwijnen. Er gaat grote aandacht naar oversteekbaarheid en naar functies die mensen samenbrengen.

3. De boulevards: onderdeel van het stedelijk weefsel

Onderdeel van het stedelijk weefsel

De boulevards vinden opnieuw aansluiting bij de morfologie van de stedelijke omgeving. De huidige inrichting, geheel bedoeld om het gemotoriseerd verkeer aan hoge snelheid te laten rijden [2] , maakt plaats voor een aanleg die een relatie aangaat met de gebouwde omgeving en die respect toont voor de historische en de landschappelijke context.